Werk en inkomen

Home > Wonen en Leven > Werk en inkomen

Werk en inkomen

Participatiewet

Wat zijn de veranderingen op gebied van het vinden van werk? Hoe kan iedereen een bijdrage leveren aan de samenleving? En wat betekent dat voor u?

De Participatiewet vervangt met ingang van 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong. Met de Participatiewet wil de regering bereiken dat iedereen naar vermogen werkt of een maatschappelijke bijdrage levert aan de samenleving.

De gemeente is verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Dat zijn personen met een bijstandsuitkering of personen die vóór 1 januari 2015 nog onder de Wsw of Wajong vielen.

Wilt u meer weten over het recht op bijstand en het aanvragen? Lees dan de informatie over een bijstandsuitkering.

Lees meer bijzonderheden over de Participatiewet in de nieuwsbrief ‘Wat gaat er veranderen vanuit de nieuwe Participatiewet?'. Deze nieuwsbrief kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Aanpassing kindregelingen

Het rijk verandert de regels voor de bijdrage in de kosten voor kinderen. Het rijk wil dat werken loont. Daarom zijn de regels aangepast. Dit heeft gevolgen voor alleenstaande ouders met een uitkering. Als alleenstaande ouders per 1 januari 2015 vanuit de uitkering (meer) gaan werken, gaan zij er ook echt op vooruit. Dat is nu vaak niet zo.

Wat is er veranderd per 1 januari 2015?

De uitkering voor alleenstaande ouders is in januari 2015 omlaag gegaan. Alleenstaande ouders krijgen per 1 januari 2015 dezelfde bijstandsnorm als waarop een alleenstaande recht heeft. Dit geldt voor bijstandsuitkeringen die na 1 januari 2015 ingaan. Wel krijgen alleenstaande ouders extra geld van de Belastingdienst via het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar.

Voor alleenstaande ouders die op 31 december 2014 al bijstand ontvingen, is er voor het jaar 2015 overgangsrecht. Als u aan de voorwaarden voor het overgangsrecht voldoet en uw situatie wijzigt niet, krijgt u pas per 1 januari 2016 de nieuwe bijstandsnorm. 

De gemeente heeft inwoners die die hiermee te maken krijgen, per brief geinformeerd. Hebt u vragen over deze nieuwe regeling? Kijk dan naar de voorwaarden voor kindgebonden budget in 2016.

Veranderingen Wajong-uitkering

Er gaat iets veranderen door de invoering van de Participatiewet. Onderstaand leest u het bericht van het UWV hierover en u kunt ook terecht op www.uwv.nl/vragenwajong waar de veranderingen op een rij zijn gezet.

Via een campagne aanpak verzorgt UWV sinds kort voorlichting aan Wajongers over de veranderingen die de Participatiewet met zich meebrengt. Via teksten en korte uitleg-filmpjes op www.uwv.nl/vragenwajong krijgen oude én nieuwe Wajongers uitgelegd met welke veranderingen zij te maken krijgen. Elke Wajonger wordt onderzocht op werkvermogen. De uitkomst ervan heeft invloed op de uitkeringshoogte met ingang van 2018.

Van jongeren die voor 10 september 18 jaar worden en die een Wajongaanvraag indienen wordt de aanvraag gewoon in behandeling genomen. Jongeren die in aanmerking denken te komen voor een Wajonguitkering kunnen die ook ná 10 september bij UWV aanvragen. Die aanvraag wordt dan wel beoordeeld op basis van de criteria die gelden voor de Participatiewet die op 1 januari ingaat. Alleen mensen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn komen dan nog in aanmerking voor de Wajong. Aanvragers die geen recht op een Wajonguitkering blijken te hebben, worden na beoordeling doorverwezen naar de gemeente.

De termijn van 16 weken houdt verband met artikel 2:15 tweede lid van de Wajong: voor jongeren met arbeidsvermogen gaat het recht op arbeidsondersteuning en uitkering pas 16 weken na de aanvraag in. Al in 2014 krijgen gemeenten dus al te maken met een instroom van gedeeltelijk arbeidsongeschikte Wajongers (nl. die met verdiencapaciteit) die naar beoordeling van tot eind 2014 geldend recht een uitkering op grond van de Wajong zouden moeten krijgen.

Bron: Berichten Divosa

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie